FISICA MEDICA E STATISTICA MEDICA

6 CFU - 1° Semester

Teaching Staff

LUCA LANZANÃ’ - Module FISICA MEDICA - FIS/07 - 3 CFU
FILIPPO PALERMO - Module STATISTICA MEDICA - MED/01 - 3 CFUOpen in PDF format Versione in italiano